Informácia o spracúvaní osobných údajov

Informácia o spracúvaní
osobných údajov
v zmysle Nariadenia (EÚ) 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov


Ochrana Vašich osobných údajov je dôležitým prvkom našej spoločnosti GGS s.r.o. –
prevádzkovateľa portálu www.najcredit.sk, a preto bol v tejto súvislosti vytvorený dokument Ochrana
súkromia, ktorý je dostupný na našej stránke www.najcredit.sk
Zároveň Vám v tejto Informácií o spracúvaní osobných údajov a o ochrane bankového tajomstva
poskytujeme detailné informácie o tom, ako naša spoločnosť GGS.s.r.o., so sídlom
Saleziánov 8, 010 01 Žilina, Zapísaná na Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.22944/S, IČO: 46818286
My, ako prevádzkovateľ osobných údajov, sme zodpovední za spracúvanie Vašich osobných údajov v
súvislosti s našou činnosťou. Cieľom tohto dokumentu je informovať Vás o tom, aké osobné údaje o
Vás spracúvame, prečo ich spracúvame, ako dlho ich uchovávame, aké práva máte a ako ich môžete
uplatniť v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov.
Ďalšie informácie Vám môžu byť prípadne poskytnuté, ak si u nás žiadate o konkrétny produkt alebo
službu.


1. Aké osobné údaje o Vás spracúvame?
Ak hovoríme o spracúvaní Vašich osobných údajov, máme na mysli akékoľvek operácie, ktoré
vykonávame s osobnými údajmi, hlavne ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie,
štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmenu, ale aj ich vyhľadávanie, prehliadanie,
využívanie, poskytovanie, preskupovanie, kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidáciu.
Vaše osobné údaje spracúvame len v rozsahu potrebnom pre našu činnosť a pre zabezpečenie
vysokého štandardu našich služieb.
Pri poskytovaní našich služieb spracúvame tieto kategórie osobných údajov:
• Identifikačné údaje (napríklad meno, priezvisko, údaje z občianskeho preukazu alebo
cestovného pasu, štátne občianstvo, dátum a miesto narodenia, pohlavie, fotografia, IP adresa);
• Kontaktné údaje (napríklad poštová a e-mailová adresa, telefónne číslo);
• Údaje tvoriace Vašu sociálnu identitu (napríklad rodinný stav, počet detí, spôsob bývania);
• Daňové informácie (napríklad DIČ, daňový status);
• Údaje týkajúce sa profesijného života (napríklad stupeň vzdelania, názov zamestnávateľa,
pracovná pozícia, plat/mzda);
• Údaje tvoriace Vašu ekonomickú identitu – bankové, finančné a platobné údaje (napríklad
informácie o bankovom účte, číslo kreditnej karty, prevody peňazí, majetok, úverová história a
platobná morálka, výdaje, dlhy);
• Údaje o Vašich návykoch a preferenciách:
o údaje týkajúce sa Vášho využívania našich produktov a služieb v súvislosti s bankovými,
finančnými a platobnými údajmi,
o údaje získané pri našej vzájomnej komunikácií: prostredníctvom našich obchodných miest,
webových stránok, aplikácií, stránok na sociálnych sieťach, počas telefonátov, cez chat,
email a osobné rozhovory;

záznamy z kamerových systémov a lokalizačné údaje (napríklad miesto platobnej
transakcie).
Iba s Vašim výslovným predchádzajúcim súhlasom môžeme spracúvať:
Informácia o spracúvaní osobných údajov
Osobné údaje, ktoré spracúvame, sú získavané priamo od Vás alebo z nasledovných zdrojov za
účelom overenia Vašich údajov:
– informačný systém verejnej správy,
– naši poskytovatelia služieb,
– tretie osoby, ako sú databázy klientskych informácií,
– verejne dostupné databázy spravované tretími stranami.


2. Špecifické prípady získavania osobných údajov, vrátane nepriameho získavania
Za určitých okolností získavame a používame osobné údaje osôb, s ktorými máme, môžeme mať
alebo sme mali priamy vzťah, ako napríklad osoby, s ktorými sme rokovali o uzatvorení obchodu
(potenciálny klient) alebo osoby, ktoré už nie sú našimi klientmi.
V určitých prípadoch môžeme tiež získavať Vaše osobné údaje, aj keď s nami nemáte priamy vzťah
alebo nám Vaše kontaktné údaje poskytne náš klient v prípade, že ste napríklad:

  • rodinný príslušník,
  • spoludlžník / ručiteľ,
  • právny zástupca (s plnou mocou),
  • adresáti platobných prevodov vykonaných našimi klientmi,
  • oprávnená osoba z poistnej zmluvy,
  • prenajímatelia,
  • koncový užívatelia výhod,
  • dlžníci klienta (napr. v prípade osobného bankrotu).

Osobné údaje týchto osôb spracúvame len po dobu nevyhnutnú na splnenie jedného z nižšie
uvedených účelov.


3. Prečo spracúvame Vaše osobné údaje a na aké účely ?
a) Aby sme splnili svoje zákonné povinnosti
Vaše osobné údaje spracúvame pre splnenie povinností vyplývajúcich zo zákonov, napríklad:
– ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu,
– dodržiavanie legislatívy v oblasti sankcií a embárg,
– boj proti daňovým podvodom a plnenie oznamovacích povinností v oblasti daní,
– bankové a finančné právne predpisy, v súvislosti s ktorými dochádza
k: o nastaveniu bezpečnostných opatrení na prevenciu pred
podvodmi, o odhaleniu obchodov, ktoré sa odchyľujú od štandardov,
o nastaveniu Vášho skóre úverového rizika a hodnoteniu Vašej schopnosti splácať,
• vybavovanie oficiálnych žiadosti od kompetentných orgánov verejnej správy alebo súdov,
• dokladovanie obchodov.

b) Aby sme s Vami mohli uzavrieť a vykonať obchod alebo na Vašu žiadosť uskutočniť kroky
pred uzatvorením zmluvy
Vaše osobné údaje používame za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy a zároveň, aby sme:
Informácia o spracúvaní osobných údajov
– Vás informovali o našich produktoch a službách,
– Vám pomohli a odpovedali na Vaše žiadosti a podnety,
– vyhodnotili, či Vám môžeme ponúknuť produkt alebo službu a za akých podmienok,
– Vám poskytli všetky dohodnuté produkty a služby.

c) Aby sme naplnili náš oprávnený záujem
Vaše osobné údaje využívame na vývoj našich produktov a služieb, na zlepšenie riadenia rizika a na
účely preukazovania, uplatňovania a obhajovania našich právnych nárokov:
• správa IT, vrátane správy infraštruktúry (napríklad zdielané platformy), kontinuita činnosti
a bezpečnosť IT,
• vytvorenie individuálnych štatistických modelov na základe analýzy obchodov, napríklad ako
podklad pre určenie skóre Vášho úverového rizika,
• stanovenie súhrnných štatistík, testov a modelov, pre potreby výskumu a vývoja, s cieľom
zlepšiť riadenie rizík našej skupiny alebo s cieľom zlepšiť už existujúce produkty alebo služby, či
vytváranie nových,
• školenie našich zamestnancov pomocou záznamov hovorov do našich call centier,
• zvyšovanie kvality našich produktov a služieb,
• správa zoznamu klientov, ktorí si riadne a včas neplnia povinnosti vyplývajúce zo zmluvných
vzťahov medzi nami,
• príprava a zasielanie všeobecných ponúk produktov a služieb prostredníctvom všetkých
kanálov písomnej, elektronickej a telefonickej komunikácie. S prípravou a zasielaním týchto
ponúk môžete kedykoľvek vysloviť nesúhlas prostredníctvom komunikačných kanálov
uvedených nižšie v bode d).

d) Aby sme rešpektovali Vaše rozhodnutie, ak sme Vás požiadali o súhlas so spracovaním
osobných údajov pre konkrétny účel
V niektorých prípadoch potrebujeme na spracovanie Vašich osobných údajov Váš súhlas, a to pre:
– overenie pravdivosti Vami poskytnutých údajov u tretích osôb ako napríklad zamestnávateľ,
– posúdenie Vašej schopnosti splácať úver v rámci vzájomného informovania užívateľov
registrov klientskych informácií o Vašej bonite a dôveryhodnosti, bankových obchodoch,
platobnej disciplíne,
– prípravu a ponuku vhodného produktu a služieb našej spoločnosti. Aby Vám naša ponuka čo
najviac vyhovovala, s Vaším súhlasom budeme pre Vás pripravovať ponuku na mieru a
využívať k tomu tzv. automatizované rozhodovanie vrátane profilovania, čo znamená, že
Vaše osobné údaje sú automatizovane vyhodnocované bez ľudského zásahu a je Vám
pripravená ponuka našich služieb priamo pre Vás.
Uvedené súhlasy môžete kedykoľvek odvolať a môžete vzniesť námietku prostredníctvom:
• mailovej žiadosti adresovanej našej spoločnosti na info@najcredit.sk
• písomnej žiadosti adresovanej na našu korešpondenčnú adresu.


Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov z dôvodov súvisiacich s
Vašou konkrétnou situáciou. Máte absolútne právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných
údajov pre účely priameho marketingu, čo zahŕňa aj tzv. profilovanie súvisiace s takýmto priamym
marketingom . Námietku môžete vzniesť prostredníctvom telefonickej žiadosti cez mailovú žiadosť
adresovanej na info@najcredit.sk alebo písomnej žiadosti adresovanej na našu korešpondenčnú adresu.
Ak namietnete voči takémuto spracúvaniu, osobné údaje na účely priameho marketingu už ďalej nebudeme
spracúvať.
Informácia o spracúvaní osobných údajov


4. S kým zdieľame Vaše osobné údaje?
Pre naplnenie horeuvedených účelov poskytujeme Vaše osobné údaje:
• poskytovateľom služieb, ktorý zabezpečujú vykonávanie zákonných alebo zmluvných práv
a povinností,
• osobám vykonávajúcim finančné sprostredkovanie,
• prevádzkovateľovi registra bankových informácií,
• osobám, s ktorými spolupracujeme pri ochrane a uplatňovaní našich práv a záujmov vrátane
vymáhania pohľadávok,
• tretím subjektom pri poskytovaní súčinnosti a plnení zákonných povinností v rozsahu vymedzenom
platnými právnymi predpismi.
Ako sú spracúvané údaje v spoločnom registri bankových informácií?
Spoločný register bankových informácií (ďalej „SRBI“) je vytvorený v súlade s ustanovením §92a ods.
(1) Zákona o bankách ako spoločný bankový register, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť
Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., IČO: 35 869 810 so sídlom Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava –
Staré
Mesto (ďalej „SBCB“), zriadená ako spoločný podnik pomocných bankových služieb v súlade s
ustanovením § 92a ods. (2) Zákona o bankách. Kontaktné údaje zodpovednej osoby určenej
prevádzkovateľom sú Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava– Staré Mesto, sbcb@sbcb.sk.
Spoločný register bankových informácií, „SRBI“ – časť Register spotrebiteľských úverov v zmysle
zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov
je registrom podľa § 7 ods. (3) Zákona o spotrebiteľských úveroch a registrom podľa § 8 ods. (20)
Zákona o úveroch na bývanie, v rozsahu podľa § 7 ods. (9) Zákona o spotrebiteľských úveroch (ďalej
len „Register“). Banka je v súlade so Zákonom o spotrebiteľských úveroch a Zákonom o úveroch na
bývanie povinná poskytnúť údaje do Registra a získavať údaje z Registra bez súhlasu Klienta (pre
účely tejto časti informácie sa klientom rozumie fyzická osoba, s ktorou banka uzavrela úverovú
zmluvu, osoba zabezpečujúca záväzok klienta z úverovej zmluvy, ako aj fyzická osoba žiadajúca
banku o uzavretie úverovej zmluvy). Kategórie osobných údajov a účel spracúvania osobných údajov
v SRBI je určený Zákonom o bankách.
Kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v Registri a účel ich spracúvania, sú určené
Zákonom o spotrebiteľských úveroch a Zákonom o úveroch na bývanie.
Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov v SRBI je čl. 6 ods. 1., písm. c) Nariadenia
európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“), v spojení s čl. 6 ods. 2
Nariadenia, ako aj Zákon o bankách.
Právnym základom na spracúvanie údajov v Registri je čl. 6 ods. 1., písm. c) Nariadenia, Zákon o
spotrebiteľských úveroch a Zákon o úveroch na bývanie. Osobné údaje spracúvané tak v SRBI ako aj
v Registri pochádzajú od bánk a pobočiek zahraničných bánk.
Doba spracovania a uchovávania osobných údajov je určená na čas trvania záväzkov a 5 rokov po
zániku všetkých záväzkov Klienta voči banke vo vzťahu ku konkrétnej Úverovej zmluve (úverovou
zmluvou sa rozumie akákoľvek zmluva uzatvorená medzi bankou a klientom alebo akýkoľvek právny
úkon banky alebo klienta, na základe ktorých banke vzniklo alebo môže vzniknúť právo na vrátenie
peňažných prostriedkov poskytnutých klientovi, vrátane zmluvy o spotrebiteľskom úvere), a v prípade
ak nedôjde k uzatvoreniu Úverovej zmluvy, tak 5 rokov od udelenia súhlasu. Následne sú osobné
údaje zaradené do predarchívnej starostlivosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
SBCB spracúva osobné údaje, prostredníctvom spoločnosti CRIF S.p.A. so sídlom Via M. Fantin 1-3,
40131 Bologna, Taliansko.
Ďalším sprostredkovateľom SBCB je spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o., so sídlom
Mlynské Nivy 14, 821 09, Bratislava.
Osobné údaje spracúvané v SRBI sú sprístupňované bankám a pobočkám zahraničných bánk a
prostredníctvom Non-Banking Credit Bureau, záujmové združenie právnických osôb, IČO: 42 053
404,Informácia o spracúvaní osobných údajov
5
so sídlom Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava (ďalej „NBCB“) aj
oprávneným užívateľom
Nebankového registra klientskych informácií, uvedeným na webovej stránke www.nbcb.sk
Osobné údaje spracúvané v Registri môžu
byť v zmysle § 7 ods.6 a
Zákona o spotrebiteľských
úveroch a príslušných ustanovení Zákona o úveroch na bývanie sprístupňované
aj bankám,
zahraničným bankám a pobočkám zahraničných bánk a ďalším veriteľským subjektom definovaným
týmito právnymi predpismi. Zoznam veriteľov, bánk, zahraničných bánk a pobočiek zahraničných bánk
v zmysle Zákona o spotrebiteľských úveroch je uvedený na stránke www.nbs.sk. Osobné údaje
spracúvané v SRBI a Registri sú poskytované Národnej banke Slovenska a ďalším subjektom
v zmysle príslušných ustanovení Zákona o bankách a Zákona o spotrebiteľských úveroch a Zákona o
úveroch na bývanie.
Osobné údaje spracúvané v SRBI a Registri nie sú zverejňované, ani poskytované do tretích krajín.
Ďalšie informácie týkajúce sa SRBI a Registra a služieb nimi poskytovaných je možné získať v
Klientskom centre SRBI, ktoré sídli na adrese: Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava– Staré Mesto, tel.:
+421 2 59207518, e-mail: sbcb@sbcb.sk.


5. Prenos osobných údajov mimo EHP
V prípade medzinárodných prenosov osobných údajov do krajín mimo Európskeho hospodárskeho
priestoru (EHP), ktoré podľa Európskej komisie zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných
údajov, sa osobné údaje predávajú na tomto základe.
Prenos osobných údajov do krajín mimo EHP, ktorých úroveň ochrany nebola Európskou komisiou
uznaná ako dostatočná, sa bude riadiť výnimkami uplatniteľnými v konkrétnych prípadoch (napríklad
ak je prenos potrebný na plnenie zmluvy alebo na vykonanie medzinárodnej platby) alebo sa vykonajú
niektoré z uvedených opatrení pre ochranu Vašich osobných údajov:
– štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou,
– záväzné firemné pravidlá.
O prehľade týchto opatrení a informácie môžete požiadať písomne na kontaktné údaje uvedené v
časti 9 tohto dokumentu.


6. Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje uchovávame po dobu vyžadovanú platnými právnymi predpismi, vyplývajúcu z
našich procesných požiadaviek a po dobu uvedenú v súhlase so spracovaním osobných údajov, ktorý
ste nám udelili:
– v prípade uzatvorenia obchodu medzi nami spracúvame Vaše osobné údaje po dobu trvania práv
a povinností vyplývajúcich z tohto obchodu (t.j. počas trvania zmluvného vzťahu) a do uplynutia
premlčacej doby na preukazovanie, uplatňovania a obhajovania právnych nárokov, najmenej
však 5 rokov po ukončení zmluvného vzťahu medzi nami,
– v prípade nedokončenia procesu žiadosti o náš produkt uchovávame Vaše údaje po dobu 3
mesiacov,
– v prípadoch neuzatvorenia obchodu a keď bol vykonaný dotaz do registra bankových informácií,
spracúvame Vaše osobné údaje 5 rokov od udelenia súhlasu na spracovanie za týmto účelom.Informácia o spracúvaní osobných údajov

7. Aké máte práva
V súlade s platnými právnymi predpismi máte tieto práva:
– právo na prístup: môžete získavať informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov a
ich kópie;
– právo na opravu: ak si myslíte, že Vaše osobné údaje sú nepresné alebo neúplné, môžete
požadovať ich opravu alebo doplnenie;
– právo na výmaz: v rozsahu, ktorý povoľuje právna úprava, môžete požiadať o výmaz Vašich
osobných údajov;
– právo na obmedzenie spracúvania: môžete požiadať o obmedzenie spracovania Vašich
osobných údajov;
– právo vzniesť námietku: môžete namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov z dôvodov
súvisiacich s Vašou konkrétnou situáciou proti spracúvaniu údajov na základe oprávneného
záujmu. Máte absolútne právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov pre
účely priameho marketingu, čo zahŕňa aj tzv. profilovanie súvisiace s takýmto priamym
marketingom;
– právo na odvolanie súhlasu: ak ste poskytli súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov,
– máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať;
– právo na prenosnosť: v rozsahu, ktorý dovoľuje právna úprava, máte právo, aby Vám boli
odovzdané Vami poskytnuté osobné údaje alebo, ak je to technicky možné, prenesené tretej
strane;
– právo podať sťažnosť dozornému orgánu: ak máte akékoľvek výhrady voči spracúvaniu Vašich
osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou).
Ak chcete uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, môžete tak urobiť prostredníctvom: .
• telefonickej žiadosti cez zákaznícku linku na čísle 0944 620 909,
• mailovej žiadosti adresovanej našej spoločnosti na info@najcredit.sk
• písomnej žiadosti adresovanej na našu korešpondenčnú adresu.


8. Ako sa dozviete o zmenách tohto dokumentu?
Vo svete neustálych technologických zmien môže dochádzať k zmenám tohto dokumentu.
Oboznámte sa, prosím, s našou aktuálnou verziou na našich stránkach www.najcredit.sk v sekcii
Ochrana osobných údajov. O podstatných zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom našich
webových stránok alebo iných komunikačných kanálov.


9. Ako nás kontaktovať
Kontaktovať nás môžete kedykoľvek prostredníctvom kontaktného formulára uvedeného na našej
internetovej stránke 0944 620 909 www.najcredit.sk v sekcii kontakty, prípadne telefonicky na
našom zákazníckom centre 0944 620 909.
Informácia o spracúvaní osobných údajov