Obchodné podmienky

Podmienky používania internetového portálu www.najcredit.sk

Spoločnosť GGS, s.r.o., sídlo Saleziánov 8, 010 01 Žilina – Slovensko, zapísaná na Banská Bystrica,
odd. S.r.o, vl. Č. 22944/S, IČO 46818286 ďalej len „prevádzkovateľ“ vydáva tieto podmienky
používania internetového portálu www.najcredit.sk za účelom podrobnejšej úpravy vzájomných práv a
povinností medzi GGS s.r.o. ako prevádzkovateľom a právnickými alebo fyzickými osobami
používajúcimi internetový portál www.najcredit.sk. Všetky vzťahy medzi prevádzkovateľom a
používateľmi portálu, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami používania, sa riadia právnymi
predpismi Slovenskej republiky a to: príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov. Uvedené je považované za výslovnú dohodu zmluvných strán
zvoliť sa režim Obchodného zákonníka pre účely regulácie vzťahov v súvislosti s používaním portálu.

1. Definícia pojmov
Prevádzkovateľ – spoločnosť GGS, s.r.o., sídlo Saleziánov 8, 010 01 Žilina – Slovensko,
zapísaná na Banská Bystrica, odd. S.r.o, vl. Č. 22944/S, IČO 46818286
Dlžník – občan členského štátu EÚ, starší ako 18 rokov, s trvalým pobytom na území
členského štátu Európskej únie, ktorý podal žiadosť o úver prostredníctvom Portálu a úver
mu bol poskytnutý.
Investor – môže byť označený aj ako „veriteľ“, občan členského štátu EÚ, starší ako 18
rokov, s trvalým pobytom na území členského štátu EÚ, právnická osoba zapísaná v
príslušnom obchodnom registri v členskom štáte Európskej únie. Investor nevykonáva
poskytovanie úverov ako svoju podnikateľskú činnosť.
Užívateľ – dlžník alebo investor
Podmienky – tieto podmienky používania, ktoré stanovujú pravidlá používania portálu
www.najcredit.sk
Ceny a poplatky – poplatky služby pre užívateľov v súlade s cenníkom zverejneným na
Portály.
Bežný účet Portálu – účet prevádzkovateľa, na ktorý užívatelia Portálu v súlade s
Podmienkami používania a podľa úverovej zmluvy odosielajú finančné prostriedky.
Bežný účet Užívateľa – Tento účet je virtuálny, informácie o zostatkoch a pohyboch na
virtuálnom účte používateľa zasiela Prevádzkovateľ na požiadanie užívateľa.
Garančný fond – finančné prostriedky akumulované na osobitnom účte Prevádzkovateľa,
ktoré sú tvorené a použité podľa pravidiel uvedených v týchto Podmienkach.
Portál – elektronické miesto ktoré spravuje prevádzkovateľ, prostredníctvom ktorého si
užívatelia môžu podať inzerát (aukciu).
Aukcia – postup na uzatvorenie úverovej zmluvy medzi užívateľmi Portálu, kde úverová
zmluva bude uzavretá medzi dlžníkom, ktorý príslušnú aukciu inicioval, a veriteľom alebo
veriteľmi, ktorý urobil(i) najlepšiu ponuku v súlade s podmienkami Aukcie. Aukcia
prebieha cez Portál. Po obdŕžaní žiadosti od Dlžníka Prevádzkovateľ „spáruje“ dopyt
Dlžníka po pôžičke s ponukou Investora na investovanie. Prevádzkovateľ nevystupuje ako
tretia strana celého úverového procesu.
Klientske číslo – identifikačne číslo každého užívateľa. Užívatelia tiež používaju toto
klientske číslo pre platby na účet užívateľa na Portáli.
Úverová zmluva – zmluva o poskytnutí úveru na uzatvorená prostredníctvom Portálu
medzi Dlžníkom a Investorom.
Výška úveru – čiastka splatná veriteľom na základe dohody o úvere, t.j. istina podľa
úverovej zmluvy. Výška úveru podľa úverovej zmluvy je čiastka stanovená v ponuke
úveru urobenej príslušným Investorom (za predpokladu, že tato ponuka úveru je v súlade s
príslušnou žiadosťou o úver).
žiadosť o úver – návrh na uzavretie úverovej zmluvy podaný užívateľom prostredníctvom
Portálu.

2. Úvodné ustanovenia
1. Týmito Podmienkami sa riadia právne vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s
používaním Portálu
medzi Užívateľmi Portálu.
2. Užívateľ registráciou na Portáli potvrdzuje, že je plnoletý(á) a oprávnený(á) zaviazať sa k
dodržiavaniu Podmienok.
3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto Podmienky alebo Cenník ako celok alebo časti podľa
potreby a podľa vlastného uváženia meniť. Zmena Podmienok alebo Cenníka sa stane účinnou dňom
zverejnenia zmenených Podmienok a/alebo Cenníka na Portáli.
4. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek ukončiť prevádzku Portálu alebo jeho časti.
5. Prevádzkovateľ udeľuje právo Užívateľom užívať Portál v rozsahu v akom im to bude umožnené
Portálom v závislosti od registrácie Užívateľa.
26. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek registráciu akéhokoľvek Užívateľa,
zrušiť registráciu akémukoľvek Užívateľovi.
7. Pri používaní Portálu je Užívateľ povinný dodržiavať tieto Podmienky.
8. Užívateľ zodpovedá Prevádzkovateľovi za správnosť údajov, ktoré vyplnil pri registrácií. Užívateľ
prehlasuje, že všetky údaje, ktoré pri registrácií vyplnil sú pravdivé a správne a zodpovedá za škodu,
ktorá vznikne Prevádzkovateľovi a/alebo inému Užívateľovi z dôvodu nepravdivosti, nesprávnosti
a/alebo neúplnosti údajov poskytnutých pri registrácií.
9. Užívateľ je povinný pravidelne aktualizovať údaje v rámci svojho Užívateľského účtu tak, aby boli
vždy pravdivé, úplné a aktuálne, inak zodpovedá za škodu ktorá vznikne Prevádzkovateľovi a/alebo
inému Užívateľovi z tohto dôvodu.

3. Princípy fungovania Portálu
1. Portál má za cieľ spojiť Užívateľov, ktorí majú záujem o získanie úveru s Užívateľmi, ktorí majú
záujem poskytnúť úver.
2. Portál neposkytuje úvery ani pôžičky z vlastných zdrojov ani iných zdrojov. Portál je len virtuálne
elektronické miesto, kde sa stretávajú Investori s Dlžníkmi za účelom získania výhodnejšieho úveru,
prípadne úveru podľa požiadaviek Dlžníka. Pre vylúčenie všetkých pochybností sa uvádza, že
Prevádzkovateľ neuzatvára úverovú zmluvu vo svojom mene a na svoj účet. Úverová zmluva je vždy
zmluvou medzi Investorom a Dlžníkom. Prevádzkovateľ nie je zmluvnou stranou žiadnej úverovej
zmluvy.
3. Portál vyhodnocuje ponuky na úver spolu so žiadosťami o úver, tieto spája a navrhuje jednotlivým
Užívateľom možnosti Investovania a možnosti získania úverov.
4. Portál navrhne potenciálnemu Dlžníkovi, čiže Užívateľovi, ktorý má záujem o získanie finančných
prostriedkov prostredníctvom Portálu najvýhodnejší dostupný úrok na Portáli pre jeho úver. Užívateľ
má tiež možnosť zadať vlastné podmienky, za ktorých chce získať úver, najmä vlastnú úrokovú
sadzbu.
5. Portál navrhne potenciálnemu Investorovi, čiže Užívateľovi, ktorý má záujem o poskytnutie
finančných prostriedkov prostredníctvom úveru iných Užívateľov, ktorí majú záujem o úver za
podmienok definovaných Investorom.
6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá vznikne v súvislosti s používaním Portálu
akémukoľvek užívateľovi. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek finančné straty Investorov
spôsobené nevrátením poskytnutých finančných prostriedkov Dlžníkmi.
7. Pre účely čiastočného pokrytia straty Investorov Prevádzkovateľ vytvoril Garančný fond, ktorý sa
používa podľa podmienok jeho používania definovaných Prevádzkovateľom.

4. Registrácia
1. Portál je možné používať iba po registrácií Portáli ako Užívateľ.
2. Registrovať sa môže fyzická osoba, ako Užívateľ. Užívateľ sa registruje
prostredníctvom
registračného formulára.
3. Všetky vyplnené údaje Užívateľom, musia byť vyplnené správne, pravdivo a aktuálne. Za ich
úplnosť zodpovedá osoba, ktorá údaje vypĺňa.
4. V prípade registrácie Dlžníka sa požaduje uhradenie 1,- centu z jeho bankového účtu alebo
predloženie o skenovaného kompletného (z oboch strán čitateľného) občianskeho preukazu.
5. Pri registrácií je Užívateľ povinný overiť e-mailovú adresu.
6. Užívateľ si je vedomý, že použitie cudzej identity je zakázané. Tak isto je zakázané aj použitie
vymyslenej identity.

5. Aukcia
1. Užívateľ, ktorý má záujem o úver môže požiadať o úver so stanovenou maximálnou výškou
úrokovej sadzby. V takomto prípade sa jeho žiadosť zobrazí na Portáli ako čakajúca a začne sa
Aukcia.
2. Prevádzkovateľ má právo ukončiť Aukciu v prípade ak Užívateľ, ktorí je inicioval nepredložil
požadované doklady a neprebehla riadna identifikácia Užívateľa ako Dlžníka.
3. Jednotliví Investori dávajú takémuto Užívateľovi ponuky na úver, ktoré zodpovedajú zadaným
požiadavkám a ponúknutá výška úrokovej sadzby je nižšia alebo rovná maximálnej úrokovej sadzbe,
ktorá je zadaná pri požiadavkách na úver. Odoslaním ponuky na úver je žiadosť o úver akceptovaná zo
strany Investora. Zaslanie ponuky na úver ešte neznamená, že táto ponuka bude akceptovaná.
Prevádzkovateľ vyberie tie najvýhodnejšie ponuky na úver vo vzťahu k ponúknutým úrokovým
sadzbám a tieto budú vybrané na poskytnutie úveru.
4. Počas Aukcie nedôjde k zverejneniu osobných údajov Užívateľov. K zverejneniu osobných údajov
dochádza po úspešnom ukončení Aukcie, čiže pri poskytnutí úveru a generovania úverových zmlúv.
5. V prípade ak nebude naplnená výška úveru o ktorú Užívateľ žiadal ani do 7 dní, žiadosť bude
zamietnutá a k poskytnutiu úveru nedôjde, čiže Aukcia je považovaná za bezúspešnú. Užívateľ je
oprávnený zadať ďalšiu žiadosť o úver s inými alebo aj takými istými požiadavkami.
6. Úver bude poskytnutý v prípade ak dôjde dostatočný počet ponúk na poskytnutie finančných
prostriedkov zo strany Investorov zodpovedajúcim zadaným požiadavkám potenciálneho Dlžníka.
7. V takomto prípade Prevádzkovateľ prevedie finančné prostriedky na osobný účet Dlžníka a Dlžník
uzatvára úverovú zmluvu s každým jednotlivým Investorom. Podmienky jednotlivých úverových
zmlúv jedného Dlžníka s každým Investorom môžu byť odlišné, najmä vo vzťahu k výške úrokovej
sadzby.
8. Po poskytnutí úveru bude vygenerovaná úverová zmluva obsahujúcu základné podmienky úveru s
4tým, že ostatné podmienky sa riadia týmito Podmienkami.
9. Dlžníkovi budú poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške ním požadovanej a to od
viacerých Investorov, pričom s každým Investorom bude mať Dlžník uzatvorenú platnú a samostatnú
úverovú zmluvu.
10. Úroková sadzba poskytnutého úveru bude priemer všetkých úrokových sadzieb. Každý Investor
môže poskytnúť inú výšku úrokovej sadzby.
11. Aukciu riadi Prevádzkovateľ portálu, Prevádzkovateľ vyhodnocuje a spáruje všetky ponuky na
investície, rovnako aj všetky žiadosti o úver.

6. Práva, povinnosti a zodpovednosť Prevádzkovateľa
1. Prevádzkovateľ prevádzkuje Portál, ktorý spája Investorov a Dlžníkov.
2. Prevádzkovateľ neposkytuje úvery ani pôžičky.
3. Prevádzkovateľ drží na Bežnom účte Portálu finančné prostriedky vo vlastníctve Investorov. Nejde
o finančné prostriedky vo vlastníctve Prevádzkovateľa
4. Prevádzkovateľ vytvorí garančný fond, ktorý vedie na samostatnom účte v banke. Garančný fond je
tvorený z prostriedkov Dlžníkov a je používaný na nahradenie časti nesplateného úveru Investorom
5. Prevádzkovateľ v čase vzniku záväzkového vzťahu, ako možný dôsledok porušenia jeho povinností,
predvídal alebo mohol predvídať škodu na strane Užívateľov vo výške 0 EUR alebo inej meny, s
prihliadnutím na skutočnosti, ktoré v čase uzatvorenia Zmluvy poznal alebo mal poznať. Vylučuje sa
zodpovednosť prevádzkovateľa za škodu v súvislosti s použitím Portálu Užívateľom ako aj za ušlý
zisk.
6. Prevádzkovateľ týmto oboznamuje Investorov, že Investovanie prostredníctvom Portálu
uskutočňujú na vlastné riziko a toto investovanie nie je chránené podľa zákona o ochrane vkladov č.
118/1996 Z. z. v platnom znení ani žiadnym iným inštitútom.
7. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené neoprávneným nakladaním s osobnými údajmi
Užívateľov treťou stranou, ktoré boli zo strany Prevádzkovateľa poskytnuté tretej osobe v súlade s
týmito Podmienkami.
8. Prevádzkovateľ zabezpečuje predaj pohľadávky voči Dlžníkom, ktorý sa dostanú do omeškania so
splácaním úveru a to obchodnej spoločnosti zaoberajúcej sa vymáhaním pohľadávok. Investor súhlasí
s takýmto postúpením pohľadávky Prevádzkovateľom na tretiu stranu. Finančné prostriedky získané z
predaja pohľadávky Prevádzkovateľ prerozdelí medzi Investorov.
9. Prevádzkovateľ týmto udeľuje súhlas Užívateľom používať Portál, avšak tento súhlas sa nevzťahuje
na akékoľvek kopírovanie, ukladanie, zmenu, publikovanie informácií na Portáli a to ani na súkromné
účely.
10. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za:
5pravdivosť údajov uvedených Užívateľom; porušenie zmluvy alebo protiprávne konanie zo strany
užívateľa; plnenie povinností a záväzkov užívateľa podľa úverovej zmluvy; existenciu práv na
zastupovanie užívateľa, ktorý je právnickou osobou; platnosť a zákonnosť úverových zmlúv
uzatvorených prostredníctvom Portálu.
11. Užívatelia vykonávajú transakcie na Portáli priamo a na vlastnú zodpovednosť a sami budú
účastníkmi transakcií. Typy zmlúv navrhnuté Portálom môžu Užívatelia použiť na vlastnú
zodpovednosť a riziko. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné záväzky, ktoré
môžu vzniknúť pre veriteľa alebo dlžníka v súlade so zákonom v dôsledku uzavretia alebo
vykonávania zmluvy o úvere prostredníctvom Portálu.

7. Špeciálne ustanovenia týkajúce sa Dlžníka
1. Dlžník prehlasuje, že má čistú históriu splácania úverov, taktiež prehlasuje že nie je v omeškaní zo
splácaním žiadneho úveru viac ako 5 dní.
2. Dlžník prehlasuje, že v deň uzatvorenia zmluvy nenastal žiadny prípad porušenia a ani Dlžníkovi
nie sú známe žiadne okolnosti, že by takýto prípad mohol nastať.
3. V deň uzatvorenia zmluvy ani počas trvania akéhokoľvek úverového vzťah nenastali žiadne
okolnosti, ktoré by mohli mať nepriaznivý vplyv na majetok Dlžníka
4. Dlžník vyhlasuje, že všetky informácie a doklady, ktoré predložil a poskytol Portálu predstavujú
úplný a pravdivý obraz o finančnej situácií Dlžníka
.
5. Dlžník vyhlasuje, že všetky záväzky z úverových zmlúv a súvisiacich vzťahov sú platnými
a vymáhateľnými záväzkami.
6. Dlžník prehlasuje, že uzatvorenie úverovej zmluvy nie je v rozpore so žiadnou zmluvou,
dokumentom, rozhodnutím súdu, rozhodnutím správneho orgánu, nálezom rozhodcovského súdu.
7. Dlžník prehlasuje že nie je v konkurze, ani nie je proti nemu vedené exekučné konanie a toto mu ani
nehrozí.
8. Dlžník prehlasuje že disponuje pravidelným príjmom, z ktorého je schopný splácať poskytnutý úver
9. Dlžník týmto splnomocňuje Prevádzkovateľa na nakladanie s jeho finančnými prostriedkami, ktoré
prevedie na Bežný účet Portálu a to tak, že tieto finančné prostriedky budú viditeľné na jeho
virtuálnom účet na Portáli a automaticky prerozdeľované medzi jednotlivých Investorov podľa výšky
splátok.
10. Dlžník súhlasí a splnomocňuje Prevádzkovateľa na nakladanie s jeho finančnými prostriedkami
tak, aby boli uhradené všetky Ceny a poplatky v zmysle platného Cenníka uverejneného na Portáli.
Prevádzkovateľ je oprávnený započítať si svoje pohľadávky voči Dlžníkovi s prevedenými finančnými
prostriedkami Dlžníka na Bežný účet Portálu.
11. Dlžník súhlasí s postúpením pohľadávky voči nemu na akúkoľvek tretiu osobu.
612. Dlžník prehlasuje, že informuje Portál, v prípade ak sa akékoľvek jeho vyhlásenie podľa
Podmienok alebo rámcovej zmluvy stane čo len sčasti neplatným, neúplným
13. Dlžník prehlasuje, že informuje Portál o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli mať nepriaznivý
vplyv na jeho majetok.

8. Uzatvorenie úverovej zmluvy
1. Úverová zmluva je uzatvorená medzi Investorom a Dlžníkom buď a základe automatického
pridelenia ponuky na úver zadanej Investorom na Portáli so žiadosťou o úver zadanej Dlžníkom alebo
ako výsledok Aukcie.
2. Tieto Podmienky sú súčasťou Úverovej zmluvy. Takáto úverová zmluva je záväzná pre obe
zmluvné strany a jej súčasťou sú tieto Podmienky.
3. Na základe uzatvorenej Úverovej zmluvy prostredníctvom Portálu bude poskytnutý úver Dlžníkovi
a Prevádzkovateľ uskutoční prevod finančných prostriedkov z Bežného účtu Portálu na osobný účet
Dlžníka.
4. Úverová zmluva je uzatvorená medzi fyzickými osobami navzájom, alebo medzi fyzickou osobou a
právnickou osobou, ktorá sa nezaoberá poskytovaním úverov a preto sa nemôže jednať o
spotrebiteľskú zmluvu ani o spotrebiteľský úver.
5. Na uzatvorenú úverovú zmluvu sa vzťahujú ustanovenia § 497 a nasl. Obchodného zákonníka.
6. Dlžník je povinný spolu s istinou splácať aj dojednané úroky. Úroky sú splatné spolu s istinou
podľa splátkového kalendára uvedeného v úverovej zmluve
7. Úver sa považuje za poskytnutý dňom poukázania finančných prostriedkov z Úveru na účet
Dlžníka.
8. Pre výpočet počtu dní pre účely úverových zmlúv (pre účely výpočtu úroku, úroku z omeškania a
iných sankcií počítajúc podľa počtu dní) sa počíta, že jeden rok má 365 dní.

9. Splácanie úveru
1. Dlžník sa zaväzuje riadne a včas plniť si svoje záväzky vyplývajúce z Úverovej zmluvy, najmä
riadne a včas hradiť dohodnuté splátky spoločne s príslušenstvom na Bežný účet Portálu, a to v
dohodnutej výške a dohodnutých dátumoch splatnosti.
2. Dlžník je povinný pri každej platbe uvádzať variabilný symbol uvedený v Zmluve o úvere a
konečnom splátkovom kalendári. Prevádzkovateľ je oprávnený započítať platby Dlžníka v
nasledovnom poradí: poplatky a ceny Portálu podľa platného Cenníka, sankčné poplatky, poplatok za
predčasné splatenie, bežný úrok, istinu.
3. Dlžník spláca úver tak, že peňažné prostriedky zodpovedajúce výške splátky prevedie na Bežný
účet Portálu a tieto budú automaticky odpočítané z virtuálneho účtu Dlžníka a pripočítané na virtuálny
7účet Investora Prevádzkovateľom po odpočítaní Cien a poplatkov Portálu podľa platného Cenníka.
4. Dlžník je oprávnený vrátiť a splatiť poskytnutý úver aj pred lehotou splatnosti a to kedykoľvek. Za
predčasné vrátenie je potrebné uhradiť poplatok podľa Cenníka s výnimkou prípadov ak pôjde o
predčasné splatenie bez poplatku. Predčasné splatenie bez poplatku je možné pri úveroch na dvojročné
obdobie a to jeden krát za rok v deň, ktorý je zhodný s dňom poskytnutia úveru počas celého tohto
dňa.
5. V prípade úverov s dobou splatnosti do 90 dní existuje oprávnenie Dlžníka o zadanie opätovnej
žiadosti o úver za tých istých podmienok. S uvedením Investor súhlasí.
6. Úrok je dohodnutý v úverovej zmluve. Úrok je splatný podľa splátkového kalendára a to zakaždým
spolu so splátkou istiny. Úrok je počítaný denne pri predpoklade 365 dní v roku.
7. V prípade ak sa Dlžník dostane do omeškania so splatením čo len časti úveru je povinný platiť úrok
z omeškania ako aj sankčné pokuty v zmysle platného Cenníka, ktoré sa považujú za zmluvné pokuty.
8. V prípade omeškania Dlžníka s riadnou a včasnou úhradou ktorejkoľvek zo splátok pôžičky podľa
Zmluvy o pôžičke o viac ako 15 dní, je Investor, v mene a na účet ktorého koná Prevádzkovateľ,
oprávnený vyhlásiť predčasnú splatnosť úveru a požadovať od Dlžníka zaplatenie celého
poskytnutého úveru, a to vrátane dohodnutého úroku, sankčných poplatkov a iných poplatkov v
zmysle Cenníka. V prípade uplatnenia práva vyhlásiť predčasnú splátku úveru je Dlžník zároveň
povinný zaplatiť Investorovi zmluvnú pokutu vo výške rozdielu medzi (i) sumou zmluvne
dohodnutého úroku vypočítaného za celé pôvodne dohodnuté obdobie trvania Zmluvy o úvere, a (ii)
sumou zmluvne dohodnutého úroku splatného ku dňu predčasnej splatnosti úveru. Uplatnenie práva
vyhlásiť predčasnú splatnosť a dátum predčasnej splatnosti úveru oznámi Investor, v mene a na účet
ktorého koná Prevádzkovateľ Dlžníkovi prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu Dlžníka
uvedenú v jeho užívateľskom účte.
9. Dlžník je oprávnený kedykoľvek predčasne splatiť úver, využívajúc technické možnosti Portálu. V
prípade ak Dlžník uzatvoril viac ako jednu úverovú zmluvu v rámci jednej žiadosti o úver, v prípade
predčasného splatenia musia byť splatené všetky úverové zmluvy naraz a spolu. Na predčasné
splatenie sa vzťahuje platný cenník.
10. Splatením sa rozumie splatenie nielen istiny ale aj dohodnutého úroku a všetkých Cien a
poplatkov, ktoré s úverom súvisia.
11. Predčasné splatenie úveru je možné len na základe žiadosti Dlžníka podanej prostredníctvom
Portálu.
12. Akákoľvek splátka bude v prvom rade použitá na úhradu Cien a poplatkov Portálu podľa platného
Cenníka.
13. V prípade ak splátka nebude postačovať na úhradu všetkých úverových zmlúv uzatvorených v
rámci jednej žiadosti o úver, táto bude rozvrhnutá medzi jednotlivých Investorov proporcionálne po
odpočítaní Cien a poplatkov Portálu.
14. Investor berie na vedomie, že v prípade ak Dlžník nesplatí úver riadne a včas nesie riziko, že
poskytnuté finančné prostriedky alebo ich časť mu nebudú vrátené. O uvedenom riziku používania
Portálu je Investor upovedomený, plne je s ním uzrozumený a je ochotný ho znášať.

10. Postúpenie pohľadávok
1. Prevádzkovateľ má právo postúpiť akúkoľvek pohľadávku viac ako 90 dní po splatnosti alebo jej
časť na tretiu osobu na čo ho Investor aj Dlžník splnomocňujú a vyslovene s tým súhlasia.
2. Prevádzkovateľ uskutoční postúpenie pohľadávky automaticky bez osobitného oznámenia
Investorovi vopred.
3. Postúpenie pohľadávky sa uskutoční za odplatu, ktorá bude po odpočítaní Cien a poplatkov Portálu
proporcionálne prerozdelená medzi Investorov, ktorý úver Dlžníkovi na základe jeden žiadosti o úver
poskytli.

11. Poplatky a cenník
1. Účastníci sa zaväzujú hradiť Ceny a poplatky za služby poskytované Portálom podľa platného
Cenníka uverejneného na Portáli.
2. V platnom Cenníku sa nachádza aj výška sankčných platieb.
3. Cenník je súčasťou týchto Podmienok, úverovej zmluvy a rámcových zmlúv a je záväzný pre
všetkých Užívateľov.

12. Ochrana osobných údajov
1. Užívateľ súhlasom s týmito Podmienkami zároveň Prevádzkovateľovi udeľuje súhlas na
spracúvanie všetkých ním Prevádzkovateľovi poskytnutých a/alebo sprístupnených osobných údajov v
rámci registrácie alebo akýmkoľvek iným spôsobom vrátane všetkých dokumentov, ktoré
Prevádzkovateľovi zašle za účelom jeho identifikácie alebo za iným účelom.
2. Prevádzkovateľ bude spracovávať najmä nie však výlučne, nasledujúce údaje o Užívateľovi:
osobné údaje Užívateľa, ako je meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, jazyk pre
komunikáciu, rodinný stav, údaje o dokladoch totožnosti, štátne občianstvo, krajina pobytu, atď.;
kontaktné údaje Užívateľa, ako je poštová adresa, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo,
atď.; údaje o zamestnaní a Užívateľa, vzdelaní a vzťahoch, ako je vzdelanie, vzdelávacia inštitúcia,
zamestnávateľ, pozícia, profesia, atď.; údaje o ekonomickej a finančnej situácii Užívateľa a
súvislostiach, ako sú príjmy, majetok, záväzky, transakcie na bankovom účte, atď.; údaje o
transakciách užívateľa a právnych vzťahoch, ktoré s nimi súvisia (predovšetkým, ale nie iba na
transakcie vykonávané prostredníctvom Portálu s inými užívateľmi);údaje o zvykoch užívateľa,
preferenciách a spokojnosti s používaním služieb Portálu; údaje o dôveryhodnosti a bonite Užívateľa,
9ako sú údaje o platobnom správaní, atď.; údaje o existujúcich a minulých finančných dlhoch a
podpísaných úveroch Užívateľa; informácie získané v súlade so zákonom ako aj iné informácie
získané o Užívateľoch; kópiu občianskeho preukazu, v prípade ak ju Užívateľ Prevádzkovateľovi
poskytne ako aj kópiu akéhokoľvek dokladu, ktorú Užívateľ poskytne Prevádzkovateľovi;
akékoľvek údaje získané z verejne dostupných zdrojov;
ako aj iné osobné údaje.
3. Užívateľ registráciou týmto ako dotknutá osoba v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Zákon“) dobrovoľne udeľujem súhlas v súlade s ustanovením § 11 Zákona na spracúvanie a
uchovávanie všetkých mojich osobných údajov v rozsahu tých osobných údajov, ktoré som poskytol
Prevádzkovateľovi pre účel potrebný na prevádzku Portálu a uzatvorenie a udržiavanie úverových
zmlúv v informačnom systéme osobných údajov prevádzkovateľa spoločnosť GGS, s.r.o., sídlo
Saleziánov 8, 010 01 Žilina – Slovensko, zapísaná na Banská Bystrica, odd. S.r.o, vl. Č. 22944/S, IČO
46818286, (aj prostredníctvom elektronických komunikácií v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o
elektronických komunikáciách v platnom znení) a to na obdobie 10 rokov odo dňa udelenia súhlasu.
Zároveň potvrdzujem správnosť, pravdivosť a aktuálnosť mnou poskytnutých predmetných osobných
údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať oznámením, a to zaslaním listu do sídla
spoločnosti na poštovú adresu: spoločnosť GGS, s.r.o., sídlo Saleziánov 8, 010 01 Žilina – Slovensko,
zapísaná na Banská Bystrica, odd. S.r.o, vl. Č. 22944/S, IČO 46818286, alebo elektronickou formou, a
to zaslaním oznámenia na e-mailovú adresu info@najcredit.sk . Týmto zaniká registrácia Užívateľa na
Portáli, Užívateľ stráca právo na prístup na Portál, a to bez nároku na akúkoľvek náhradu. Odvolanie
súhlasu nie som oprávnený uskutočniť počas trvania platnosti úverovej zmluvy uzatvorenej
prostredníctvom Portálu. V prípade voľby uplatnenia svojich práv podľa ustanovení § 28 a nasl.
Zákona som povinný v tejto súvislosti ako dotknutá osoba kontaktovať Prevádzkovateľa výlučne na
vyššie uvedených adresách.
4. Prevádzkovateľ je oprávnený osobné údaje Užívateľa spracúvať na účely realizácie vzťahov,
záväzkov a povinností, ktoré vznikajú v súvislosti so získaním a/alebo používaním Portálu, jeho
prevádzkovaním a zabezpečovaním jeho funkcií, na účely skvalitňovania Portálu a/alebo plnení v
rámci neho poskytovaných, na účely marketingu, prezentácie, propagácie a/alebo inej komunikácie
Portálu Prevádzkovateľa, partnerov Prevádzkovateľa, ich prevádzok, produktov, služieb a/alebo akcií,
na účely zasielania uvedeného sa týkajúcich informácií, noviniek, správ a ponúk (a to aj
prostredníctvom elektronických komunikácií v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických
komunikáciách v platnom znení), na propagáciu služieb Prevádzkovateľa a žiadostí o úver a/alebo
ponuky úverov iných užívateľov, pre rozvoj a údržbu IT systémov a služieb Prevádzkovateľa, pre
vykonávanie štatistickej a finančnej analýzy, podporu a ochranu práv Prevádzkovateľa a/alebo iných
Užívateľov ako aj na účely vyhodnocovania a využívania informácií o správaní Užívateľov.
5. Užívateľ má právo, možnosť a povinnosť aktualizovať svoje osobné údaje na Portáli po prihlásení
10sa.
6. Prevádzkovateľ je oprávnený osobné údaje Užívateľa spracúvať, až kým súhlas s ich spracúvaním
nebude odvolaný, a po jeho odvolaní zabezpečí ich blokovanie a likvidáciu v zmysle Zákona; uvedené
pritom nemá vplyv na prípadné povinné spracúvanie alebo archivovanie osobných údajov na základe
osobitného právneho predpisu. Osobné údaje Používateľa Aplikácie môže Prevádzkovateľ spracúvať
aj prostredníctvom sprostredkovateľov a subdodávateľov ako aj prostredníctvom tretích strán a
príjemcov osobných údajov, a to aj takých, ktoré sú umiestnené (majú sídlo, resp. miesto podnikania a
pod.) mimo územia Slovenskej republiky, v rámci členských štátov Európskej únie a štátov, ktoré sú
zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, najmä (avšak nielen)
prostredníctvom materských, sesterských a dcérskych spoločností Prevádzkovateľa a ďalších
subjektov a zmluvných partnerov Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ zaručuje, že pri prenose osobných
údajov do členských krajín Európskej únie alebo štátov ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o
Európskom hospodárskom priestore prijme primerané záruky zachovania práv a právom chránených
záujmov dotknutých osôb.
7. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prijať primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany údajov (vrátane
osobných údajov) pred neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
8. Prevádzkovateľ je oprávnený osobné údaje Užívateľa zverejňovať prostredníctvom Portálu iným
Užívateľom najmä nie však výlučne za účelom uzatvorenia  Úverovej zmluvy.
9. Užívateľ Prevádzkovateľovi udeľuje súhlas na poskytnutie osobných údajov tretím osobám ako aj
na sprístupnenie príjemcom. Prevádzkovateľ je oprávnený osobné údaje Užívateľa sprístupňovať
a/alebo poskytovať subjektom, ako aj ďalším tretím osobám, pričom ide o sprístupnenie a/alebo
poskytnutie údajov, ktoré je nevyhnutné na splnenie povinností ustanovených právnymi predpismi
a/alebo rozhodnutiami príslušných orgánov, a/alebo ak je to potrebné na realizáciu vzťahov, záväzkov
a povinností, ktoré vznikajú v súvislosti so získaním a/alebo používaním Portálu. Tretie osoby, ktorým
budú osobné údaje poskytnuté, sú oprávnené osobné údaje spracúvať na účely, v rozsahu a za
podmienok podľa súhlasu so spracúvaním údajov podľa tohto článku Podmienok. Ďalšie tretie osoby,
ktorým budú osobné údaje poskytnuté na splnenie povinností ustanovených právnymi predpismi
a/alebo rozhodnutiami príslušných orgánov, a/alebo poskytnutie osobných údajov, ktoré sú potrebné
na realizáciu vzťahov, záväzkov a povinností, ktoré vznikajú v súvislosti so získaním a/alebo
používaním Portálu, sú oprávnené osobné údaje spracúvať na účely, za podmienok a v rozsahu
nevyhnutnom na splnenie príslušných povinností. Ide najmä nie však výlučne o sprostredkovateľov
platobných transakcií, úverové inštitúcie, poskytovateľov IT služieb, akýkoľvek subjekt, ktorý
disponuje databázou s údajmi potrebnými na overenie bonity Užívateľa, zmluvným partnerom
Prevádzkovateľa, postupníkom v súlade so zmluvou o postúpení pohľadávky, iným osobám v
priebehu vymáhania pohľadávky, atď. V rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok udeľuje
Užívateľ Prevádzkovateľovi aj súhlas na využívanie všetkých ním Prevádzkovateľovi vyplnených,
poskytnutých a/alebo sprístupnených informácií a údajov aj keď nemajú charakter osobného údaja (v
11rámci registrácie na Portálu alebo v rámci používania Portálu).
10. Súčasťou súhlasu je aj súhlas so zasielaním informácií Prevádzkovateľa, Užívateľovi na e-mailovú
adresu dostupnú v účte Užívateľa, na telefónne číslo Užívateľa, ako aj poštou na adresu, ktorú
Používateľ poskytol Prevádzkovateľovi. Súhlas so zasielaním informácií, vrátane informácií
týkajúcich sa marketingu sa udeľuje v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako súhlas so
spracúvaním osobných údajov. Používateľ Aplikácie má v súvislosti so zasielaním informácií
prostredníctvom elektronických komunikácií všetky práva ustanovené § 62 a súv. zákona č. 351/2011
Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
11. Užívateľ dobrovoľne súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ poskytol spoločnosti EOS KSI Slovensko,
s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 15294/B [ďalej len „EOS KSI“] osobné údaje
Užívateľa za účelom ich overovania v databázach EOS KSI v súvislosti s prípadným vznikom a/alebo
trvaním úverového vzťahu. Užívateľ súčasne udeľuje EOS KSI súhlas na poskytnutie údajov zo
svojich databáz spoločnosti spoločnosť GGS, s.r.o., sídlo Saleziánov 8, 010 01 Žilina – Slovensko,
zapísaná na Banská Bystrica, odd. S.r.o, vl. Č. 22944/S, IČO 46818286 a to najmä o výške
Užívateľových peňažných záväzkov a čase, v ktorom tieto záväzky Užívateľa EOS KSI evidovala vo
svojich databázach, informácie o štádiu inkasa, v ktorom sa záväzok Užívateľa nachádzal
(mimosúdne, súdne, exekučné, konkurzné alebo reštrukturalizačné, trestné konanie), ako aj údaje o
výške uskutočnených platieb Užívateľa v stanovenom časovom období.
12. Osobitný súhlas so zasielaním newsletterov: Užívateľ registráciou týmto ako dotknutá osoba v
zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) dobrovoľne udeľujem súhlas v súlade s ustanovením
§ 11 Zákona na spracúvanie a uchovávanie všetkých mojich osobných údajov v rozsahu tých
osobných údajov, ktoré som poskytol Prevádzkovateľovi pre účel marketingu, zasielania newsletterov,
ponúk a informácií v informačnom systéme osobných údajov prevádzkovateľa spoločnosť GGS, s.r.o.,
sídlo Saleziánov 8, 010 01 Žilina – Slovensko, zapísaná na Banská Bystrica, odd. S.r.o, vl. Č. 22944/S,
IČO 46818286 (aj prostredníctvom elektronických komunikácií v zmysle zákona č. 351/2011 Z. z. o
elektronických komunikáciách v platnom znení) a to na obdobie 10 rokov odo dňa udelenia súhlasu.
Zároveň potvrdzujem správnosť, pravdivosť a aktuálnosť mnou poskytnutých predmetných osobných
údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať oznámením, a to zaslaním listu do sídla
spoločnosti na poštovú adresu: spoločnosť GGS, s.r.o., sídlo Saleziánov 8, 010 01 Žilina – Slovensko,
zapísaná na Banská Bystrica, odd. S.r.o, vl. Č. 22944/S, IČO 46818286, alebo elektronickou formou, a
to zaslaním oznámenia na e-mailovú adresu info@najcredit.sk . V prípade voľby uplatnenia svojich
práv podľa ustanovení § 28 a nasl. Zákona som povinný v tejto súvislosti ako dotknutá osoba
kontaktovať Prevádzkovateľa výlučne na vyššie uvedených adresách.
13. Prevádzkovateľ je oprávnený osobné údaje Užívateľa spracúvať, až kým súhlas s ich spracúvaním
nebude odvolaný, a po jeho odvolaní zabezpečí ich blokovanie a likvidáciu v zmysle Zákona; uvedené
12pritom nemá vplyv na prípadné povinné spracúvanie alebo archivovanie osobných údajov na základe
osobitného právneho predpisu. Osobné údaje Používateľa Aplikácie môže Prevádzkovateľ spracúvať
aj prostredníctvom sprostredkovateľov a subdodávateľov ako aj prostredníctvom tretích strán a
príjemcov osobných údajov, a to aj takých, ktoré sú umiestnené (majú sídlo, resp. miesto podnikania a
pod.) mimo územia Slovenskej republiky, v rámci členských štátov Európskej únie a štátov, ktoré sú
zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, najmä (avšak nielen)
prostredníctvom materských, sesterských a dcérskych spoločností Prevádzkovateľa a ďalších
subjektov a zmluvných partnerov Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ zaručuje, že pri prenose osobných
údajov do členských krajín Európskej únie alebo štátov ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o
Európskom hospodárskom priestore prijme primerané záruky zachovania práv a právom chránených
záujmov dotknutých osôb.
14. Užívateľ Prevádzkovateľovi udeľuje súhlas na poskytnutie osobných údajov tretím osobám ako aj
na sprístupnenie príjemcom. Prevádzkovateľ je oprávnený osobné údaje Užívateľa sprístupňovať
a/alebo poskytovať subjektom, ako aj ďalším tretím osobám, pričom ide o sprístupnenie a/alebo
poskytnutie údajov, ktoré je nevyhnutné na splnenie povinností ustanovených právnymi predpismi
a/alebo rozhodnutiami príslušných orgánov, a/alebo ak je to potrebné na realizáciu vzťahov, záväzkov
a povinností, ktoré vznikajú v súvislosti so získaním a/alebo používaním Portálu. Tretie osoby, ktorým
budú osobné údaje poskytnuté, sú oprávnené osobné údaje spracúvať na účely, v rozsahu a za
podmienok podľa súhlasu so spracúvaním údajov podľa tohto článku Podmienok. Ďalšie tretie osoby,
ktorým budú osobné údaje poskytnuté na splnenie povinností ustanovených právnymi predpismi
a/alebo rozhodnutiami príslušných orgánov, a/alebo poskytnutie osobných údajov, ktoré sú potrebné
na realizáciu vzťahov, záväzkov a povinností, ktoré vznikajú v súvislosti so získaním a/alebo
používaním Portálu a marketingovými aktivitami Prevádzkovateľa sú oprávnené osobné údaje
spracúvať na účely, za podmienok a v rozsahu nevyhnutnom na splnenie príslušných povinností. V
rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok udeľuje Užívateľ Prevádzkovateľovi aj súhlas na
využívanie všetkých ním.
15. Prevádzkovateľovi vyplnených, poskytnutých a/alebo sprístupnených informácií a údajov aj keď
nemajú charakter osobného údaja (v rámci registrácie na Portálu alebo v rámci používania Portálu).
16. Súčasťou súhlasu je aj súhlas so zasielaním informácií Prevádzkovateľa, Užívateľovi na e-mailovú
adresu dostupnú v účte Užívateľa, na telefónne číslo Užívateľa, ako aj poštou na adresu, ktorú
Používateľ poskytol Prevádzkovateľovi. Súhlas so zasielaním informácií, vrátane informácií
týkajúcich sa marketingu sa udeľuje v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako súhlas so
spracúvaním osobných údajov. Používateľ Aplikácie má v súvislosti so zasielaním informácií
prostredníctvom elektronických komunikácií všetky práva ustanovené § 62 a súv. zákona č. 351/2011
Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
17. Informácie v súvislosti so spracúvaním osobných údajov podľa § 15 ods. 1 a 8 zákona č. 122/2013
Z.z. o ochrane osobných údajov: spoločnosť GGS, s.r.o., sídlo Saleziánov 8, 010 01 Žilina –
13Slovensko, zapísaná na Banská Bystrica, odd. S.r.o, vl. Č. 22944/S, IČO 46818286 oznamuje
nasledovné skutočnosti a zároveň poskytuje poučenie o právach dotknutej osoby v súvislosti so
spracovávaním osobných údajov dotknutej osoby spoločnosťou spoločnosť GGS, s.r.o., sídlo
Saleziánov 8, 010 01 Žilina – Slovensko, zapísaná na Banská Bystrica, odd. S.r.o, vl. Č. 22944/S, IČO
46818286 ako prevádzkovateľom informačného systému podľa Podmienok. Vyjadrením súhlasu
dotknutá osoba potvrdzuje, že sa oboznámila s obsahom svojich práv pri spracúvaní osobných údajov
a súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov pre účel prevádzkovania a realizácie Portálu,
informovania o aktualitách.
18. Účel spracovania: spoločnosť GGS, s.r.o., sídlo Saleziánov 8, 010 01 Žilina – Slovensko, zapísaná
na Banská Bystrica, odd. S.r.o, vl. Č. 22944/S, IČO 46818286 je oprávnená spracúvať osobné údaje
dotknutej osoby na pre účel prevádzkovania a realizácie Portálu, informovania o aktualitách a pre
marketingové účely Prevádzkovateľa.
19. Doba spracovania: 10 rokov alebo do dňa odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov.
Poučenie o právach dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov Dotknutá osoba má právo na
základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné
údaje o nej spracúvané, b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných
údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri
vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom
spracúvania a vyhodnocovania operácií, c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o
zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam
jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, e) opravu alebo likvidáciu svojich
nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, f)
likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania
úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, g) likvidáciu jej osobných
údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, h) blokovanie jej osobných
údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva
osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. Právo dotknutej osoby možno obmedziť len podľa
odseku 1 písm. e) a f), ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona, alebo jeho uplatnením by
bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. Dotknutá
osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči a) spracúvaniu jej
osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu
bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu, b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm.
d) zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo c) poskytovaniu osobných údajov
uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona na účely priameho marketingu. Dotknutá osoba na základe
písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek
namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g)
vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej
14práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto
spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že
námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie
dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti
dovolia. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má
právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by
malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe
úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať
prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy
spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že
rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a
výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá
osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia
na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov
alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel
požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané
opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

13. Cookies
1. Cookie je kód, o ktorého uloženie žiadajú Váš prehliadač webové stránky. Všetky súbory cookie
majú dátum expirácie, ktoré určuje, ako dlho zostanú aktívne vo Vašom prehliadači. Cookies môžu
byť odstránené v dvoma spôsobmi: automaticky, keď uplynie ich platnosť, alebo keď je odstránite
manuálne.
2. Užívateľ súhlasí a berie na vedomie, že Portál používa Cookies a berie na vedomie, že zmazaním
existujúcich súborov cookie alebo zákazom budúcich cookies nebude mať prístup k určitej oblasti
alebo funkciám Portálu.

14. Záverečné ustanovenia
1. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na Portáli.
2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť znenie týchto Podmienok.
Zmena Podmienok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uverejnenia na Portáli ak nie je výslovne
určený iný (neskorší) deň nadobudnutia jej platnosti a účinnosti. O zmene Podmienok budú Užívatelia
vhodným spôsobom informovaní (napr. uverejnením informácie o zmene Podmienok na Portáli alebo
iným vhodným spôsobom).
3. Všetky právne vzťahy vznikajúce na základe a/alebo v súvislosti so získaním a/alebo používaním
15Portálu sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v platnom znení. Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s existenciou,
platnosťou, obsahom, výkladom a/alebo realizáciou týchto Podmienok budú prednostne riešené
zmiernou cestou.
4. Zmluvné strany sa podľa zákona č. 244/2002 Z. z. (ďalej len „ZRK“) dohodli, že okrem tých
sporov, pri ktorých to zákon výslovne vylučuje, predložia všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo
vzniknú z týchto Podmienok ako aj spory z Úverovej zmluvy, a z iných zmlúv uzatvorených medzi
Užívateľmi prostredníctvom Portálu (ďalej všetko spolu len „Zmluva“), ako aj spory (i) o platnosť,
trvanie a výklad Zmluvy a právnych úkonov strán, (ii) o náhradu škody a vydanie bezdôvodného
obohatenia, (iii) o iných nárokoch strán, ktoré vzniknú za trvania Zmluvy, najmä o nárokoch, ktoré so
Zmluvou priamo súvisia (iv) zo vzťahov čo aj nepriamo súvisiacich so Zmluvou alebo zmluvu
zabezpečujúcich (napr. ručenie), na rozhodnutie: Slovenskému rozhodcovskému súdu – stálemu
rozhodcovskému súdu, zriadenému zriaďovateľom: Slovenská asociácia rozhodcovských súdov
z.z.p.o., IČO 37 888 307 (ďalej len „SRS“).
5. Registráciou na Portál Užívateľ vyjadruje svoj úplný a bezpodmienečný súhlas s týmito
Podmienkami a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.
6. V prípade podozrenia na podvodné, špekulatívne a/alebo akokoľvek protiprávne konanie zo strany
Užívateľa a/alebo inej osoby konajúcej prostredníctvom konta Užívateľa vrátane konania, ktoré je v
rozpore alebo obchádza tieto Podmienky, všeobecne záväzné právne predpisy a/alebo dobré mravy, je
Prevádzkovateľ oprávnený zablokovať a prípadne aj zrušiť registráciu Užívateľa, ktorého sa takéto
konanie týka. Užívateľ týmto stráca právo na prístup na Portál, a to bez nároku na akúkoľvek náhradu.
7. Užívateľ je oprávnený pri dodržaní obmedzení nevyhnutných na dokončenie realizácie zmluvných
a/ alebo iných vzťahov, záväzkov a povinností vzniknutých v súvislosti s používaním Portálu pred
uskutočnením úkonu Užívateľa, ktorý smeruje k zrušeniu jeho registrácie, požiadať Prevádzkovateľa o
zrušenie registrácie na Portáli, a to formou e-mailu obsahujúceho žiadosť o zrušenie registrácie na
Portáli daného Užívateľa a/alebo odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov daného
Užívateľa. Užívateľ je oprávnený požiadať o zrušenie registrácie na Portáli a zrušenie užívateľského
účtu len v prípade ak neexistuje platne uzatvorená úverová zmluva, ktorá je nesplnená, čiže Užívateľ v
danom čase nie je zmluvnou stranou žiadnej úverovej zmluvy, má vysporiadané všetky záväzky a
dlhy, uhradil všetky Ceny a poplatky Portálu a stav jeho virtuálneho účtu je 0. Uvedené podmienky
platia aj o odvolaní súhlasu so spracovaním osobných údajov. V prípade ak bude žiadosť a/alebo
odvolanie súhlasu dané bez splnenia stanovených podmienok na túto žiadosť sa nebude prihliadať.
8. Zablokovanie ani zrušenie registrácie bez ohľadu na spôsob a dôvody jeho zablokovania alebo
zrušenia nemá vplyv na ďalšie trvanie potvrdení a záväzkov podľa týchto Podmienok udelených, resp.
vzniknutých pred zablokovaním alebo zrušením registrácie, ktoré aj napriek tejto skutočnosti naďalej
v plnom rozsahu pokračujú v existencii.
9. Ak niektoré ustanovenie týchto Podmienok bude považované za neplatné alebo nevymáhateľné,
16potom takéto ustanovenie bude neplatné iba v dotknutom a v najužšom možnom rozsahu, pričom jeho
zvyšná časť, význam a dosahy, ako aj ostatné ustanovenia Podmienok zostávajú v platnosti. V takom
prípade sa bude postupovať tak, aby účel ustanovení považovaných za nevymáhateľné alebo neplatné
bol v maximálne možnej miere rešpektovaný a právne záväzný vo forme umožňujúcej jeho právnu
vymáhateľnosť.
10. Tieto Podmienky upravujú vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Užívateľmi ako aj medzi
Užívateľmi navzájom pri poskytovaní Úverov a sú súčasťou Úverových zmlúv a iných zmlúv
uzatvorených medzi užívateľmi navzájom na Portály.
Všeobecné obchodné podmienky potvrdené
Potvrdil PIN kodom: ______________________
dňa __________________________________